Nyttig informasjon

Vedlikehold og ansvar

For de fleste av oss er kjøp av bolig den største investeringen vi gjør. Boligen skal gi oss rom for trivsel, trygghet og rekreasjon.

Å ta vare på og vedlikeholde denne investeringen, er en viktig oppgave for alle andelseiere. Du har selv ansvaret for vedlikehold innenfor boligens "4 vegger", mens borettslaget har ansva for vedlikehold av uteareal, fellesareal og bygning.

Borettsloven som har vært gjeldende fra 15.8.2005 gir nye retningslinjer for hva som er andelseiers ansvar og plikter.

Disse sidene vil vi deg informasjon om loven,samtidig som du får råd og veiledning om hvordan du best kan vedlikeholde boligen din.

Burettslagslova § 5-12. Vedlikehald o.a. frå andelseigaren

1) Andelseigaren skal halde bustaden i forsvarleg stand.

2) Andelseigaren skal halde ved like slikt som vindauge, røyr, leidningar, inventar, utstyr, apparat og innvendige flater i bustaden.

3) Vedlikehalde fevner og om nødvendig reparasjon eller utskifting av slikt som røyr, leidningar, inventar, utstyr, apparat, tapet, golvbelegg,vegg-, golv-og himlingsplater, skiljevegger, listverk, skap, benker og innvendige dører med karmar, men ikkje utskifting av vindauge og ytterdører til bustaden, ellerreparasjon eller utskifting av tak, bjelkelag, berande veggkonstruksjonar og røyr eller leidningar som er bygde inn i berande konstruksjonar.

4) Vedlikehaldsplikta gjeld og utbetring av tilfeldig skade.

5) I vedtektene kan vedlikehaldsplikta fastleggjast annleis enn det som går fram av paragrafen her. Ein andelseigar kan og gjere avtale med laget om anna fastlegging av plikta.

Vedlikeholdsansvaret kan deles inn i følgende områder

Forsikring

Vann og avløp

Elektrisk

Ventilasjon

Overflater

Skadedyr

Brann - sikkerhet

Lås og sikkerhet

Kilde: Vedlikehold og ansvarsforhold, håndbok i vedlikehold for eiere i boligselskap. Utgitt av OBOS og If.