Nyttig informasjon

Utbygging av tørkeloft

Oppdatert 30.9.2017

På ekstraordinær generalforsamling 28. april 2011 ble det vedtatt at borettslaget kunne selge ut tørkeloftene til underliggende boenhet.

9. november 2011 ble det avholdt et informasjonsmøte for aktuelle boenheter. Ved utløp av frist for å melde sin interesse for kjøp, 4. desember 2011, var det meldt interesse fra fire boenheter. De påløpte administrasjonskostader frem til desember 2011 ble fordelt på disse fire kjøperne og utgjør kr. 95 000,- pr. andel. Dette blir også itilleggssummen for eventuelle fremtidige søknader, jf. vedtak fra ekstraordinær generalforsamling 28.4.2011

Av hensyn til ferdigattest for de fire som bygger ut, har styret vedtatt å sende endringsmelding til Plan og byginngsetaten. Samtidig termineres øvrige gitte rammetillatelser. Borettslaget har således ingen gyldige rammetillatelser pr. i dag utover de fire som meldte kjøp i desember 2011.

Ved eventuelt ønske om å bygge ut overliggende tørkeloft, må det sendes ny søknad til Plan og bygningetaten.

På generalforsamling 2. mai 2016 ble det vedtatt at de som har underliggende boenheter til loftsboder kan få mulighet til å kjøpe dette arealet mot at de flytter/bygger boder på ubrukt tørkeloft, dersom de som fikk mulighet i henhold til vedtaket i 2011 ikke har inngått intensjonsavtale og sendt byggesøknad innen generalforsamlingen 2017.

Det er styrets vurdering at vedtaket fra 2016 er en utvidelse og ikke en begrensning av 2011 vedtaket. Det vil si at det er "første mann til mølla prinsippet " som gjelder for utbygging av overliggende loftsareal. Da arealene er forskjellig må det ved ønske om å flytte loftsboder foretas en individuell vurdering om dette faktisk er mulig.

Ved endringer av bodareal gjelder at bytte skjer frivillig og det forutsettes at ny bod er mer eller mindre av samme størrelse og funksjon. Kommer man ikke til enighet om bytte har generalforsamlingen med 2/3-flertall mulighet til å omfordele eller erstatte en loftsbod med en annen. Mindretallsvern og likebehandlingsprinsippet setter likevel grenser for hvor langt styret eller generalforsamlingen kan gå i omfordeling og erstatte bodene til en enkelte eier. Mindretallsvern er gjeldende, dvs. at det ikke kan treffes beslutning som er egnet til å gi visse andelshavere eller andre en urimelig fordel på andre andelshaveres bekostning.

Det skal inngåes en egen avtale om utbygging av tørkeloft med borettslaget. Det er utarbeidet egne retningslinjer for utbyggingen. Takst fra 2015 er kr 12 000 pr. kvm. Det er ønskelig at Enerhaugen arkitektkontor velges med ansvarsrett.

Følgende leiligheter har fått tillatelse til oppstart av prosess før generalforsamling 2017:

2001 Grenseveien 41, 2004 Grenseveien 39, 4005 Finns vei 5, 4010 Finns vei 1, 4015 Økernveien 84, 3030 Finns vei 6, 3037 Einars vei 2, 3053 Einars vei 3, 3056 Einars vei 1