Nyttig informasjon

Ildsted

Fra sidene til Brann- og redningsetaten i Oslo kommune har vi sakset følgende:

Eier skal melde fra til kommunen når det har blitt installert nytt ildsted eller foretatt andre vesentlige endringer ved fyringsanlegget. (Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn § 2-4, tredje ledd)

Dersom man skal montere nytt ildsted trenger man ikke søke om dette, men man har altså meldeplikt til kommunen (Boligseksjonen).

Arbeidet skal godkjennes av kvalifisert personell i form av murer/ildstedsmontør.

Dokumentasjon/veiledning

Etter 1. juli 1997 heter det seg at alle ildsteder skal være typegodkjente. Det vil si at de skal være godkjent for Norge og at ildstedet skal settes opp iht. monteringsveiledningen. Godkjente vedfyrte ildsteder kan du finne liste på her: http://www.nbl.sintef.no.

Miljøtiltak/støtte

Husk at man i dag kan få støtte fra ENØK på 1500,-kr (3.000,- kr innenfor Ring 3 i Oslo) ved å bytte til ett rentbrennende ildsted. Kontakt ENØK på tlf. 22 92 14 00 for nærmere informasjon, eller se hjemmesiden.

Det stilles i dag krav til utslipp på lukkede ildsteder. Disse kravene for utslipp av partikler skal ikke overstige verdier gitt i Norsk standard. Unntatt for denne regelen er bevaringsverdige ildsteder produsert før 1940

Les mer på sidene til Brann- og redningsetaten der finner du også nødvendige erklæringer

Kopi av erklæringen til Brann- og redningsetaten skal også sendes til styret.

Se også våre HMS sider og denne siden om ildsted

 

Siden gjennomgått 31.3.2018