HMS

Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i borettslaget


I Keyserløkka Øst ønsker vi å skape et trivelig og sikkert arbeids- og bomiljø for alle beboere og ansatte/innleide. Vi skal ta vare på boligselskapets bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø, og velge produkter og tjenester som ikke skal kunne skade beboerne eller gjester. Disse målene skal vi nå gjennom stadige forbedringer. Både styret, ansatte og beboerne skal delta aktivt i dette forbedringsarbeidet.

Hva menes med systematisk HMS-arbeid?     

Internkontroll innebærer at vi skal registrere, dokumentere og systematisere alt som har med HMS å gjøre. Internkontrollforskriften samler alle forpliktelsene i HMS-lovgivningen og formålet med forskriften er blant annet:

 • å forbedre arbeidsrutinene og fremme arbeidsmiljø og sikkerhet
 • å verne mot helse- og miljøskader fra produkter, lekeplassutstyr og elektrisk anlegg
 • å hindre brann og branntilløp
 • å fremme vern av det ytre miljø mot forurensninger
 • å sørge for bedre behandling av avfall

Hva kan du gjøre for at borettslaget skal bli et tryggere og bedre sted å bo?  

Oppdager du feil og mangler ved lekeplassen eller lekeplassutstyret, skader på fellesanlegg, lekkasjer, hærverk, uforsvarlig lagring av søppel og avfall, eller andre forhold som kan medføre skade på person eller bygninger, så ber styret deg innstendig om å melde fra om dette til styret eller vaktmester.

Ansvar
Styret har et særskilt ansvar for at det innføres og utøves internkontroll, og at dette gjøres i samarbeid med de ansatte. Styrelederen i borettslaget er pålagt hovedansvaret for gjennomføringen av et fullt forsvarlig HMS-arbeid. Videre er et styremedlem utpekt som HMS-koordinator.

Hva Hvem  
Brannsikring av fellesområdene   Styret  
Felles brannalarmanlegg Styret
Vedlikehold og overvåking av felles elektrisk anlegg   Styret  
Lekeplasser og lekeplassutstyr   Styret  
Avfallshåndtering   Styret  
Teknisk utstyr som vaskerimaskiner, heiser mv   Styret  
Vedlikehold av maskinparken   Styret  
Dugnad Styret
Bekjempelse av skadedyr   Styret  
Vedlikehold av bygningsmasse   Styret  
Trapper, gangveier og trafikk   Styret  
Informasjon til beboerne om beboernes ansvar   Styret  
Elektriske anlegget og utstyret i boligen skal til enhver tid være i orden Beboer  
Det utplasserte brannvernutstyret i leiligheten (slokker og sensor) skal til enhver tid være i orden Beboer  

Sortere eget avfall og levere det på definert sted

Beboer
Ikke oppbevare brannfarlig væske og gass på loft eller i kjeller Beboer

Elektriske anlegg og utstyr

Rundt 40–50 % av alle husbranner skyldes feil og mangler ved det elektriske anlegget eller utstyret. Herunder også feil bruk av anlegget og utstyret. Derfor må vi ha en særlig oppmerksomhet mot alt som har med det elektriske å gjøre.

Egenkontroll
Andelseier/beboer må selv sørge for at det innenfor leiligheten (fra og med sikringsskap, inklusive sikringer og sikringselementer) blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold. Det elektriske anlegget i leiligheten skal til enhver tid tilfredsstille gjeldende sikkerhetskrav. Boligselskapet har utarbeidet en sjekkliste som beboerne kan bruke for sin årlige kontroll. Feil og mangler må rettes snarest, og det er beboeren/andelseieren som må dekke kostnadene ved reparasjon og vedlikehold.

Bruk autorisert elektroinstallatør
Som hovedregel vil det være krav om at autorisert installatør utbedrer feilene. Alle installatører plikter å skrive ut en samsvarserklæring etter utført arbeid, der de bevitner at arbeidet er utført i samsvar med gjeldende regler. Styret vil anbefale at beboerne ikke betaler regningen før samsvarserklæring er mottatt. Samsvarserklæringen er viktig dokumentasjon ved seinere forsikringsoppgjør, ved salg og andre tilfeller.

Beboernes egenkontroll, sjekkliste for elektriske anlegg i boenhetene, kan du gjennomføre elektronisk her

Brannvern og brannvernutstyr

I borettslaget er det installert følgende typer utstyr:

 • Håndslukkeapparat i hver leilighet.
 • Håndslokkeutstyr i kjeller, loft og vaskerier
 • Brannvarsling (Get Safe) som dekker fellesarealer og leiligheter

 Røykvarsler – Get Safe

Røykvarsleren skal være montert slik at den høres tydelig på soverom når døren er lukket. Er boligen over flere etasjer, skal det monteres røykvarsler i alle etasjene. Brannvarslingen er med tale og akustisk signal. Alle sensorene i en oppgang er koblet sammen og vil utløses ved brann.

Vedlikehold er bl.a. testing av at varsleren ellers virker tilfredsstillende. Dette gjøres ved å trykke på testknappen. Vi oppfordrer til å bruke Get safe appen. I appen vil du se hvilken sensor som er utløst ved brannalarm, samtidig som du mottar en SMS fra Get safe. 

Røykvarslerne ble skiftet og satt i drift juli 2019 og batteriet har en forventet levetid på 10 år. Bruker du Get safe appen har du mulighet til å sette hvordan du vil varsles når det blir lavt batteri.

Brannslokkingsutstyr

Alle boenheter skal ha manuelt slokkingsutstyr som kan benyttes i alle rom tilgjengelig.
Det er bruker som har ansvar for vedlikeholdet og kontrollen av brannslokkingsutstyret i boenhetene.
Med vedlikehold menes blant annet:

 • Foreta kontroll av pulverapparatet minst én gang i året og rapportere status.
 • Se at manometernålen står på grønt.
 • Vend på apparatet minst to ganger i året (helst oftere), slik at pulveret ikke klumper seg.
 • Sjekk at splinten er på plass,
 • og pass på at apparatet blir etterfylt etter bruk

Borettslaget sørger for at det foretas fysisk kontroll og vedlikehold av pulverapparat hvert femte år.  Neste kontroll skal utføres i 2022.

Ta kontakt med styret hvis det er oppdaget feil eller mangler på brannvernutstyret.

Rømningsveier

Rømningsveiene skal til enhver tid være ryddige og fri for hindringer.

Brukerne (beboerne) har ansvar for å holde rømningsveiene ryddige, og ikke hindre framkommelighet for brannvesenet eller andre redningsetater. Primær rømningsvei er trappeoppgangen. Ting som er til hinder i rømningsveier kan fjernes uten varsel, jf. husordensreglene.

Branninstruks

Branninstruks finner du på oppslagstavle i oppgangen samt i alle vaskerier.

Gjør deg kjent med denne!

Avfallsbehandling
Vi må følge kommunens retningslinjer for behandling av husholdningsavfall. Reglene for sortering kan leses på vår hjemmeside.

Vær spesielt oppmerksom på matavfall. Matavfall på avveie kan føre til skadedyrplage. Hvis det er fullt i ett anlegg ikke sett igjen utenfor brønnen, men forsøk og levere ved Bergljots vei. Er det fullt der også må du ta det med hjem i påvente av tømming.

Møbler og annet som skal kastes, skal ikke plasseres i kjeller eller loft, eller være til sjenanse i trappeoppganger og korridorer. Normalt har vi container hver vår og avhengig av behov har vi komprimatorbil. Men, hovedregelen er at det er beboer som selv er ansvarlig for å levere på egnet mottak.

Oppdatert: 24.3.2020