Nyttig informasjon

Parkering - Retningslinjer for leie av parkeringsplass og parkering i borettslaget

I husordensreglene er det listet noen generelle punkter som gjelder parkering og bruk av gjesteplasser i borettslaget. I tillegg har styret vedtatt egne retningslinjer som er mer utfyllende bestemmelser.

I husordensreglene står følgende:

22. Borettslagets parkeringsplasser er forbehold de som leier disse. Beboere plikter å underrette sine besøkende om borettslagets parkeringsbestemmelser.

23. Beboere tillates ikke å parkere på særskilte plasser som er avsatt for besøkende.

24. Kortere opphold for av- og pålessing av tyngre kolli tillates dog slik at det er synlig aktivitet ved kjøretøyet.

25. Det kan utarbeides egne retningslinjer for leie av parkeringsplass og parkering i borettslaget. Disse anses som en del av husordensreglene.

Styret har vedtatt egne regler som omhandler retningslinjer for leie av parkeringsplass og parkering i borettslaget. Disse er sist revidert 6.2.2018

 

1. Leie av parkeringsplass

a) Borettslaget har et antall plasser, som etter søknad, kan leies av beboere bosatt i borettslaget. Plass tildeles fortløpende eventuelt etter venteliste.
b) Leieforholdet løper til det sies opp.
c) Under forutsetning av ledige plasser kan beboere i Keyserløkka Nord eller Sør leie plasser på lik linje, med det unntak at de ikke kan stå på venteliste.

2. Oppsigelse – flytting – bruksoverlating av leilighet

a) Leien løper til plassen blir sagt opp.
b) Oppsigelsestiden er 1 måned regnet fra den første i måneden etter mottatt oppsigelse.
c) Ved flytting må plassen sies opp særskilt.
d) Leid parkeringsplass forutsettes aktivt benyttet. Dersom en plass ikke benyttes av leietager kan vedkommende sies opp etter vedtak i styret.
e) Ved bruksoverlating av leilighet går den leide plassen tilbake til borettslaget. Andelshaver vil få fortrinnsrett til ny plass hvis vedkommende flytter tilbake til borettslaget.

3. Mislighold av leie

Hvis en leietager misligholder leien kan vedkommende bli oppsagt etter vedtak i styret.

4. Framleie av parkeringsplass

a) Framleie av parkeringsplass er i utgangspunktet ikke tillatt.
b) Etter begrunnet søknad til styret kan framleie dog tillates i inntil 6 måneder.
c) Leien skal ikke være høyere enn gjeldende leie til borettslaget.

5. Parkeringskort

a) Det tildeles et parkeringskort som gjelder for den angitte plassen.
b) Parkeringskortet skal ligge synlig i kjøretøyet som benytter plassen.
c) Kjøretøy uten gyldig parkeringskort kan ilegges kontrollavgift eller begjæres fjernet for eiers regning og risiko av styret eller den som er i besittelse av gyldig parkeringskort for plassen.
d) Parkeringskortet er borettslagets eiendom og skal leveres tilbake ved oppsigelse.

6. Gjesteparkering og parkeringskort for gjesteplass

a) Borettslaget har fem gjesteplasser i Finns vei samt plasser foran butikken utenom dennes åpningstid.
b) Hver leilighet tildeles ett stykk parkeringskort som er gyldig for gjesteparkeringsplassene.
c) Kortet skal ligge godt synlig i kjøretøy som står på borettslagets gjesteplasser.
d) Gjesteplassene kan maksimalt benyttes i 24 timer dersom ikke annet er angitt på skilt. Dette er uavhengig av om kjøretøyet er flyttet eller ikke. Etter dette må det gå minst 24 timer før en gjesteplass kan benyttes igjen.
e) Beboere har ikke anledning til å benytte plasser avsatt for gjester, jf husordensreglene.

7. Kontroll

a) Borettslaget har avtale med parkeringsselskap for kontroll av området, herunder stikkveier og gjesteparkering.
b) På gang og stikkveier er parkering forbudt.
c) Av- og pålessing er tillatt, dog med krav om synlig aktivitet ved kjøretøyet. Dersom det ikke observeres synlig aktivitet ved kjøretøyet vil kontrollavgift bli ilagt.

Disse retningslinjene er en del av husordensreglene i borettslaget, jf. husordensreglene pkt. 25.


Ny forskrift om parkering trådte i kraft 1.1.2017.
Dette innebærer endrede krav til klagebehandling hos operatørene og forbedrer bilførers mulighet til å anke et avslag inn for en ny parkeringsklagenemnd. Klageordningen er gratis for bilfører.

Klageordningen skal følge flere av forvaltningslovens bestemmelser. Dette innebærer også at forvaltningsrettslige prinsipper om likebehandling skal legges til grunn. Disse forvaltningsrettslige prinsipper bygger på at like saker skal behandles likt. Dette vil innebære at eventuelle ordninger hvor grunneier/eller andre vilkårlig sletter korrekt ilagte kontrollsanksjoner må opphøre. Dersom slike ordninger videreføres vil likhetsprinsippet kunne medføre at alle kontrollsanksjoner ilagt på samme grunnlag måtte ettergis, dersom det avdekkes at bilførere som «klager» til grunneier/oppdragsgiver får en annen behandling enn de som klager i henhold til forskriften

All klage på ilagt kontrollavgift skal rettes til operatør. Se skiltene.

Siden gjennomgått: 11.2.2018