HMS

Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i borettslaget


I Keyserløkka Øst ønsker vi å skape et trivelig og sikkert arbeids- og bomiljø for ansatte og beboere. Vi skal ta vare på borettslagets bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø, og velge produkter og tjenester som ikke skal gi skader. Disse målene skal vi nå gjennom stadige forbedringer. Både styret, ansatte og beboerne skal delta aktivt i dette forbedringsarbeidet.


Hva menes med systematisk HMS-arbeid?     

Internkontroll innebærer at vi skal registrere, dokumentere og systematisere alt som har med HMS (Helse Miljø Sikkerhet) å gjøre. Internkontrollforskriften samler alle forpliktelsene i HMS-lovgivningen og formålet med forskriften er i forhold til borettslaget bl.a. å:

 • gi god opplæring av ledelse og arbeidstakere slik at det kan bli bedre oppfølging av de krav som stilles i arbeidet med helse-, miljø- og sikkerhet i borettslaget
 • forbedre arbeidsrutinene og fremme arbeidsmiljø og sikkerhet
 • verne mot helse- og miljøskader fra produkter, lekeplassutstyr og el. anlegg
 • hindre brann og branntilløp
 • fremme vern av det ytre miljø mot forurensninger
 • sørge for bedre behandling av avfall

Keyserløkka Øst borettslag skal være et trygt sted å bo og oppholde seg.

Styrets mål for HMS arbeidet i borettslaget er derfor:

 • at vi ikke skal ha ulykker med personskader i fellesarealer
 • at forhold som kan resultere i en uønsked hendelse følges opp umiddelbart/snarest slik det ikke oppstår skade på person eller eiendom
 • at beboerne er kjent med sitt ansvar og plikt til å følge opp feil og mangler innenfor egen leilighet

Hva kan du gjøre for at borettslaget skal bli et tryggere og bedre sted å bo?  

Oppdager du feil og mangler ved lekeplassen eller lekeplassutstyret, skader på fellesanlegg, lekkasjer, hærverk, uforsvarlig lagring av søppel og avfall, eller andre forhold som kan medføre skade på person eller bygninger, så ber styret dere innstendig om å melde fra om dette til styret eller vaktmester.

Ansvar
Styret har et særskilt ansvar for at det innføres og utøves internkontroll, og at dette gjøres i samarbeid med de ansatte. Styrelederen i borettslaget er pålagt hovedansvaret for gjennomføringen av et fullt forsvarlig HMS-arbeid. Videre er et styremedlem utpekt som HMS-koordinator.

Hva Hvem  
Brannsikring av fellesområdene   Styret  
Vedlikehold og overvåking av felles elektrisk anlegg   Styret  
Lekeplasser og lekeplassutstyr   Styret  
Avfallshåndtering   Styret  
Teknisk utstyr som vaskerimaskiner, heiser mv   Styret  
Arbeidsgiveransvaret overfor vaktmester   Styret  
Vedlikehold av maskinparken   Styret  
Bekjempelse av skadedyr   Styret  
Vedlikehold av bygningsmasse   Styret  
Trapper, gangveier og trafikk   Styret  
Informasjon til beboerne om beboernes ansvar   Styret  
   
Elektriske anlegget og utstyret i boligen til enhver tid er forsvarlig   Beboer  
Det utplasserte brannvernutstyret til enhver tid er inntakt.   Beboer  

Elektriske anlegg og utstyr

Rundt 40 % av alle husbranner skyldes feil og mangler ved det elektriske anlegget eller utstyret. Herunder også feil bruk av anlegget og utstyret. Derfor må vi ha en særlig oppmerksomhet mot alt som har med det elektriske å gjøre.

Borettslaget er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealet til enhver tid er i orden. I forhold til anlegg og utstyr i den enkelte boenhet er styrets plikt å gjøre eier eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som den enkelte har etter lov og forskrift.

Andelseier/beboer må selv sørge for at det innenfor leiligheten (fra og med sikringsskap, inklusive sikringer og sikringselementer) blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold. Det elektriske anlegget i leiligheten skal til enhver tid tilfredsstille gjeldende sikkerhetskrav. Borettslaget har utarbeidet en sjekkliste som beboerne kan bruke for sin årlige kontroll. Feil og mangler må rettes snarest, og det er beboeren/andelseieren som må dekke kostnadene ved reparasjon og vedlikehold.

Som hovedregel vil det være krav om at autorisert installatør utbedrer feilene. Alle installatører plikter å skrive ut en samsvarserklæring etter utført arbeid, der de bevitner at arbeidet er utført i samsvar med gjeldende regler. Styret vil anbefale at beboerne ikke betaler regningen før samsvarserklæring er mottatt. Samsvarserklæringen er viktig dokumentasjon ved seinere forsikringsoppgjør, ved salg og andre tilfeller.

Beboernes egenkontroll, sjekkliste for elektriske anlegg i boenhetene, ligger ved dette informasjonsskrivet. Eller du kan fylle det ut på nettet og få det til egen e-postadresse.

Brannvern og brannvernutstyr

I borettslaget er det installert følgende typer utstyr:

 Røykvarsler – Get Safe

Røykvarsleren skal monteres slik at den høres tydelig på soverom og oppholdsrom når døren mellom rommene er lukket. For boliger over flere etasjer monteres det en sensor i hver etasje. Bruker har ansvar for at røykvarsleren blir montert, har kontakt med Internett og vedlikeholdt. Vedlikehold er bl.a. rengjøring slik at det ikke samler seg støv på rillene. Ved behov for batteribytte vil du bli varslet via Get Safe appen. Når batteri-nivået i røykvarsleren blir lavt vil lampen blinke gult og gi fra seg en kort pipelyd hver tredje time.

Ta kontakt med borettslaget dersom sensoren ikke fungerer tilfredsstillende.

Brannslokkingsutstyr

Alle boenheter skal ha manuelt slokkingsutstyr som kan benyttes i alle rom tilgjengelig.
Det er bruker som har ansvar for vedlikeholdet og kontrollen av brannslokkingsutstyret i boenhetene.
Med vedlikehold menes blant annet:

 • Foreta kontroll av pulverapparatet minst to ganger i året.
 • Se at manometernålen står på grønt.
 • Vend på apparatet minst to ganger i året (helst oftere), slik at pulveret ikke klumper seg.
 • Sjekk at splinten er på plass, pass på at apparatet blir etterfylt etter bruk.

Borettslaget sørger for at det foretas fysisk kontroll og vedlikehold av pulverapparat hvert femte år.  I 2017 ble det gjennomført service og kontroll av brannslukkere. Ta kontakt med styret hvis du har et apparat som ikke ble sjekket i 2017.

Ta kontakt med styret hvis det er oppdaget feil eller mangler på brannvernutstyret.

Rømningsveier

Rømningsveiene skal til enhver tid være ryddige og fri for hindringer. Brukerne (beboerne) har ansvar for å holde rømningsveiene ryddige, og ikke hindre framkommelighet for brannvesenet eller andre redningsetater. Primær rømningsvei er trappeoppgangen.

Branninstruks:

Branninstruks finner du på oppslagstavle i oppgangen samt i alle vaskerier.

Gjør deg kjent med denne!

 

Oppdatert: 31.3.2018

1-Til andelseiere HMS informasjon